Xiongdi Yu, China (东山兄弟屿) 天气预报及实时风图

获取验证码:   

您也可以使用data-lat and data-lng参数在纬度/经度坐标中精准定位。

天气预报及实时风图

风况和波浪天气预报是为 Xiongdi Yu, China (东山兄弟屿), China 包含当地风速、风向和阵风的详细信息。波浪预报包括浪高和周期。Windy.app亦提供一般天气预报:温度、气压、云量、降水和潮汐。

这些预报是为 Xiongdi Yu, China (东山兄弟屿) 基于GFS模型,为帆板,风筝冲浪,帆船和其他极限运动而设。所有数据一天更新4次。预测分步骤进行,持续1到3小时,最多预测10天。


Closest meteostation (63.04km):

活风图

获取验证码:   

附近地点

Nanpang Island, China (南澎列岛) • 49km
2 m/s, Northeast +23 °C, Clear sky
Dongshandao, China (东山岛) • 25km
2 m/s, West +22 °C, Clear sky
Dongshan County, Zhangzhou, China (东山县) • 38km
2 m/s, North +22 °C, Clear sky
Gulei, China (古雷霞美) • 42km
1 m/s, West +21 °C, Clear sky
Zhangzhou, Fujian, China (诏安) • 39km
1 m/s, Northwest +22 °C, Clear sky
Qixia, China (栖霞) • 34km
1 m/s, Northwest +22 °C, Clear sky

本网页使用cookies以提高您的体验。如果继续浏览本网页,则表示同意我们的《隐私政策和使用条款》。