Wenzhou Shi 天气预报及实时风图

获取验证码:   

您也可以使用data-lat and data-lng参数在纬度/经度坐标中精准定位。

Wenzhou Shi 天气预报及实时风图

风况和波浪天气预报是为 Nanji Island, China (南麂岛), China 包含当地风速、风向和阵风的详细信息。波浪预报包括浪高和周期。Windy.app亦提供一般天气预报:温度、气压、云量、降水和潮汐。

这些预报是为 Nanji Island, China (南麂岛) 基于GFS模型,为帆板,风筝冲浪,帆船和其他极限运动而设。所有数据一天更新4次。预测分步骤进行,持续1到3小时,最多预测10天。

活风图

获取验证码:   

附近地点

Beijidao, China (北麂岛) • 21km
10 m/s, Southwest +19 °C, Light rain
Dongtou District, China (洞头) • 43km
9 m/s, Southwest +19 °C, Light rain
Xiaodonggua Islet, China (小冬瓜屿) • 19km
9 m/s, Southwest +19 °C, Light rain
北龙 • 25km
9 m/s, Southwest +19 °C, Light rain
南北策 • 35km
9 m/s, Southwest +19 °C, Light rain
Qixing Island, China (七星岛) • 50km
9 m/s, Southwest +20 °C, Light rain

本网页使用cookies以提高您的体验。如果继续浏览本网页,则表示同意我们的《隐私政策和使用条款》。