Waverly: 天气统计及风历史

获取验证码:   

附近地点

Ohawe • 40km
5 m/s, West +12 °C, Clear sky
Patea • 6km
3 m/s, West +12 °C, Clear sky
Patea River Mouth • 8km
3 m/s, West +12 °C, Clear sky
Waiinu Beach • 17km
3 m/s, Northwest +11 °C, Clear sky
Fences • 18km
3 m/s, North +11 °C, Clear sky
Kai Iwi Beach • 30km
3 m/s, North +11 °C, Clear sky
本网页使用cookies以提高您的体验。如果继续浏览本网页,则表示同意我们的《隐私政策和使用条款》。